Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PinC Agro

 

A. Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

PinC Agro: Achmea Services N.V., h.o.d.n. PinC Agro, gevestigd te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Leiden onder inschrijfnummer 34136016. 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in uitoefening van zijn bedrijf een product heeft aangeschaft of een abonnement is aangegaan met PinC Agro, dan wel diensten heeft afgesloten. 
Vestigingsadres: het adres waar het bedrijf van de Ondernemer is gevestigd.
Beveiligingscode: de bedrijfscode, gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar gesteld aan de Ondernemer door PinC Agro ten behoeve van internet services. Services: de door PinC Agro aangeboden producten en diensten, zowel in abonnementsvorm als andere eenmalige diensten zoals omschreven op de website van PinC Agro. 
CMS: het door PinC Agro ontwikkelde Continuïteit Management Systeem, een internet service. 
Satellietalarmering: het door PinC Agro geleverde abonnement op calamiteitsalarmering via satellietverbinding. 
Alarmcentrale: Eurocross Assistance Netherlands B.V., statutair gevestigd te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28037758. 
Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door PinC Agro georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Services tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 

Artikel 2 – De overeenkomst en dienstverlening

 

1. De overeenkomst komt tot stand - zodra de Ondernemer zijn bestelling heeft geplaatst via de website www.pincagro.com of www.pincagro.nl en van PinC Agro een bevestigingsmail heeft ontvangen; of - na ondertekening van een door PinC Agro schriftelijk uitgebrachte offerte. 
2. In de bevestigingsmail als bedoeld in lid 1 hiervoor is opgenomen welke producten zijn aangeschaft en welke diensten zijn aangegaan bij PinC Agro.
 

Artikel 3 – Herroepingsrecht

 

Bij producten

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de Ondernemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Na afloop van deze termijn kan de aankoop niet meer worden ontbonden en is deze daarom definitief.
2. Het product dient ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Bij retourneren zijn de portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending voor rekening van de Ondernemer. Producten die worden geretourneerd, moeten worden verstuurd met een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het product is gekocht via de website van PinC Agro. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. 
3. Het aankoopbedrag van het geretourneerde product betaalt PinC Agro binnen dertig (30) dagen aan de Ondernemer, tenzij de Ondernemer heeft aangegeven dat hij een nieuwe versie van hetzelfde product wenst en dit voorradig is.
 

Bij diensten

 

4. Bij levering van diensten heeft de Ondernemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) dagen, tenzij de dienst al is geleverd. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Ondernemer zicht richten naar de door PinC Agro bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6. Heeft de Ondernemer een bedrag betaald voor de diensten en heeft de Ondernemer gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt PinC Agro dit bedrag binnen dertig (30) dagen terug aan de Ondernemer. PinC Agro betaalt alleen terug als de dienst nog niet is geleverd.
 

Artikel 4 – Prijzen, facturering en betaling 

 

1. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief bezorgkosten. 
2. De verschuldigde bedragen worden door PinC Agro door middel van een nota in rekening gebracht bij de Ondernemer. 
3. Een nota moet binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden voldaan, tenzij op de nota anders is vermeld. 
4. Betaling kan vooraf worden gedaan met iDEAL of na levering via een overboeking. 
5. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota of wegens klachten over de geleverde producten en diensten. 
6. De Ondernemer is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig ander bedrag dat PinC Agro hem verschuldigd is. 
7. Indien de Ondernemer de nota niet voldoet binnen de betalingstermijn, is hij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De Ondernemer zal verder de kosten van (buiten)gerechtelijke inning vergoeden, indien betaling zelfs na aanmaning uitblijft en PinC Agro rechtsmaatregelen moet nemen of voorbereidingen daarvoor moet treffen.
 

Artikel 5 – Levering

 

1. PinC Agro levert naar beste inzicht en vermogen producten en diensten.
2. Als plaats van levering geldt het door de Ondernemer opgegeven afleveradres.
3. Geaccepteerde bestellingen zal PinC Agro zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere levertijd is afgesproken. In uitzonderlijke gevallen wordt het recht voorbehouden om een langere levertijd aan te houden. PinC Agro zal de Ondernemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Er wordt naar gestreefd om een besteld product zo spoedig mogelijk te leveren. 
4. De levering van een product is voltooid zodra het bestelde product is geleverd op het door de Ondernemer opgegeven afleveradres. Het risico wordt aan de Ondernemer overgedragen op het moment van levering. 
5. Als voor de aangeschafte producten productbeschrijvingen en gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn, worden deze bijgesloten bij de levering of schriftelijk verstrekt. PinC Agro is niet aansprakelijk voor fouten en onvolledigheden in de bijgeleverde productinformatie en gebruiksaanwijzingen.
 

Artikel 6 – Garantie en aansprakelijkheid

 

1. Voor de levering van bepaalde producten of diensten werkt PinC Agro samen met andere ondernemingen, haar partners. Deze partners zijn met de grootste zorg uitgezocht.
2. Op de door PinC Agro geleverde producten wordt 1 jaar garantie verleend. 
3. PinC Agro is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, als gevolg van: a. Een tekortkoming bij de uitvoering van de werkzaamheden door PinC Agro en/of haar leveranciers; b. Het leveren van het product of de dienst, zoals (maar niet beperkt tot) het vervoer van, het aansluiten van, uitval van of negatieve bijwerkingen van de gekozen noodhulpoplossing; c. Het niet (volledig) opvolgen door de Ondernemer van advies, de voorschriften en/of aanwijzingen van PinC Agro en/of haar Leveranciers; d. Een onjuiste diagnose; e. Het onjuist handelen van de Ondernemer naar aanleiding van een gestelde diagnose. 
4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in dit artikel worden in gelijke mate bedongen voor en ten behoeve van het personeel van PinC Agro en voor ieder ander die door PinC Agro in het kader van de overeenkomst wordt ingeschakeld, en ook voor en ten behoeve van hen van wie PinC Agro geleverde producten en diensten betrekt. 
5. Indien en voor zover PinC Agro tegenover de Ondernemer tot schadevergoeding is gehouden, dan is die vergoeding beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. 
6. PinC Agro is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat doordat PinC Agro haar dienstverlening niet kan waarmaken als gevolg van overmacht.
 

Artikel 7 – Overmacht

 

1. Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PinC Agro opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PinC Agro niet mogelijk is langer dan één (1) maand, dan is PinC Agro bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.
2. Onder overmacht verstaat PinC Agro in ieder geval (maar niet uitsluitend): oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door PinC Agro en de Ondernemer onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van PinC Agro welke niet voor risico van PinC Agro komen (bijvoorbeeld uitval van de server van PinC Agro) en de omstandigheid dat PinC Agro een prestatie van een derde die van belang is in verband met de door PinC Agro te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. 
3. De Ondernemer heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de Ondernemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn van één (1) maand plaats te vinden. 
4. Heeft PinC Agro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan heeft PinC Agro het recht om het al geleverde deel of het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De Ondernemer dient deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het al geleverde deel of het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

Artikel 8 – Privacy en gebruik datagegevens

 

1. PinC Agro verwerkt de door de Ondernemer verstrekte persoonsgegevens met het oog op het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is Achmea B.V. 
2. De website van PinC Agro vermeldt onder het kopje “Privacy” onder aan de website het geldende privacybeleid.
 

Artikel 9 – Cookies

 

Door middel van het plaatsen van een bestelling geeft de Ondernemer PinC Agro toestemming om een cookie te plaatsen. Wij bewaren enkel de gegevens die de Ondernemer heeft ingevoerd om de volgende bestelling voor hem eenvoudiger te maken.
 

Artikel 10 – Klachten en geschillen

 

Is de Ondernemer niet tevreden over de dienstverlening, dan stelt PinC Agro het op prijs als hij dat laat weten. De Ondernemer kan de klachten en geschillen onder vermelding van ‘klacht’ voorleggen aan: 
PinC Agro 
Postbus 87 
2300 AB Leiden 
E-mail: info@pincagro.nl 
Na ontvangst van de klacht neemt PinC Agro op korte termijn contact op met de Ondernemer om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Is de Ondernemer onverhoopt niet tevreden met de beslissing of de behandeling van zijn klacht, dan kan hij zich wenden tot de rechter.
 

Artikel 11 – Disclaimer verzekeringen en preventie

 

Verzekeringen en preventie zijn twee afzonderlijke activiteiten die binnen de Achmea Group worden uitgevoerd. De informatie op de website van PinC Agro in nimmer een vervanging voor de eisen die een verzekeraar stelt bij een verzekeringsovereenkomst.
 

Artikel 12 – Restbepalingen

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van producten en diensten van PinC Agro en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen PinC Agro en de Ondernemer. 
2. Deze algemene voorwaarden kunnen door PinC Agro worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die na de wijzigingsdatum tot stand komen.
3. Voor verkoop en levering is PinC Agro verantwoordelijk. Voor bepaalde producten en diensten heeft PinC Agro de levering uitbesteed aan derden. Op iedere verkoop en levering zijn de algemene voorwaarden van de Ondernemer niet van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van door de Ondernemer gehanteerde voorwaarden wordt door PinC Agro niet aanvaard. 
4. Op de dienstverlening door PinC Agro is Nederlands recht van toepassing. 
5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 

B. Aanvullende bepalingen specifiek voor diensten in abonnementsvorm

 

Artikel 13 – Werkingssfeer

 

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze algemene voorwaarden, zijn op diensten in abonnementsvorm de bepalingen onder B van deze algemene voorwaarden van toepassing. In het geval dat de bepalingen onder A en de bepalingen onder B onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, gaan de bepalingen onder B voor.
 

Artikel 14 – Algemene bepalingen

 

14.1 – Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

 

1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook voor bestaande abonnementen. Als de Ondernemer een belangrijke wijziging niet wenst te accepteren, kan hij het abonnement uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop de wijziging bekend is gemaakt schriftelijk opzeggen. 
2. PinC Agro heeft het recht het abonnementsgeld en/of de vergoeding voor de diensten eenmaal per kalenderjaar aan te passen. Bij een wijziging van het abonnementsgeld en/of de vergoeding voor de diensten heeft de Ondernemer het recht het abonnement op te zeggen binnen dertig (30) dagen na bekendmaking van het verhoogde abonnementsgeld en/of de vergoeding voor de diensten.
 

14.2 – Duur en einde van het abonnement

 

1. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar. Na verloop van één jaar, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor de periode van wederom één jaar. Na het eerste jaar is het abonnement voor de Ondernemer per direct opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
2. PinC Agro heeft het recht het abonnement door een schriftelijke kennisgeving aan Ondernemer met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: 
a. de Ondernemer in staat van faillissement verkeert, aan hem surseance van betaling is verleend of in geval van stillegging, liquidatie (of vergelijkbare toestand), verkoop of fusie van zijn bedrijf; 
b. de Ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet voldoende nakomt. 
3. Onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft PinC Agro het recht om zonder opgaaf van redenen tussentijds haar dienstverlening te beëindigen en/of de abonnementen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 

Artikel 15 – CMS

 

15.1 – Dienstverlening

 

1. Een aantal diensten is gebaseerd op het gebruik van CMS. Deze internet service ondersteunt de Ondernemer in het plannen, uitvoeren en controleren van diverse bedrijfsprocessen op het Vestigingsadres.
2. PinC Agro zal op basis van een abonnement en naar beste vermogen zorgen voor de beschikbaarheid van CMS. Voor een aantal diensten gebaseerd op CMS worden CMS-lijsten ter beschikking gesteld aan de Ondernemer. Op basis van deze lijsten kan de Ondernemer het CMS inregelen voor het bedrijf op het Vestigingsadres. 
3. Indien een abonnement van de Ondernemer ook andere diensten omvat, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot advisering over het gebruik van het CMS en interpretatie van CMS-lijsten, zal PinC Agro eveneens naar beste vermogen zorgen voor deze diensten. 
4. Onafhankelijk van de wijze waarop of door wie het abonnement wordt beëindigd, zal PinC Agro de gegevens zoals die op moment van beëindiging in CMS staan geregistreerd op een door PinC Agro te bepalen wijze eenmalig aan de Ondernemer ter beschikking stellen.
 

15.2 – Gebruiksvoorschriften en/of –aanwijzingen

 

1. De Ondernemer is verplicht CMS en/of de terzake verstrekte Beveiligingscode te gebruiken overeenkomstig de door of namens PinC Agro gegeven voorschriften en/of aanwijzingen. Bij het aangaan van een abonnement waarvoor CMS vereist is wordt door PinC Agro een Beveiligingscode verstrekt via het e-mailadres welke bij het afsluiten van het abonnement door de Ondernemer is opgegeven. De Ondernemer is daarna verantwoordelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het oneigenlijk gebruik van CMS door onzorgvuldig beheer van de Beveiligingscode. De data van de Ondernemer welke met CMS opgeslagen worden op een externe computerserver, zijn alleen beschikbaar voor de Ondernemer en voor degenen die van de Ondernemer toestemming hebben gekregen of door de Ondernemer geautoriseerd zijn. 
2. PinC Agro is bevoegd om nadere eisen en beperkingen te stellen aan het gebruik van CMS waaronder, maar niet beperkt tot: 
- eisen ten aanzien van de te gebruiken software en hardware; 
- het vaststellen van limieten, zoals minimum en maximumbedragen of aantal eenheden per verrichting, opdracht en/of tijdseenheid; 
- het vaststellen van specificaties voor (internet en/of telecommunicatie) diensten, apparatuur en/of programmatuur. 
3. PinC Agro is altijd bevoegd om de eisen, beperkingen, voorschriften en/of aanwijzingen zoals omschreven in dit artikel te wijzigen. PinC Agro zal de Ondernemer hieromtrent informeren of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.
 

15.3 – Zorgplicht

 

1. De Ondernemer dient zorgvuldig om te gaan met de Beveiligingscode en CMS en te handelen conform de door of namens PinC Agro gegeven voorschriften en/of aanwijzingen. 
2. Indien de Ondernemer een Beveiligingscode afgeeft aan derden dient hij er voor te zorgen dat deze derden zorgvuldig omgaan met de aan hen verstrekte Beveiligingscode. Dit laat onverlet dat de Ondernemer er jegens PinC Agro voor staat dat de betreffende derden de zorgplicht als omschreven in dit artikel naleven.
 

15.4 – Storingen

 

1. PinC Agro zorgt ervoor dat storingen aan CMS door uitval van de server bij PinC Agro zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aanvang van de storing worden verholpen. 
2. PinC Agro is niet verantwoordelijk voor onderbroken gebruik van CMS bij de Ondernemer indien storingen binnen twee (2) werkdagen worden verholpen. 
3. PinC Agro is niet verantwoordelijk voor onderbroken gebruik van CMS bij de Ondernemer wanneer een storing wordt veroorzaakt door overmacht.
 

15.5 – Intellectueel en industrieel eigendom en gebruik van de CMS software

 

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en ook vergelijkbare rechten voor het beschermen van data, de CMS software en de verstrekte documentatie (blijven) berusten bij PinC Agro. 
2. PinC Agro verleent de Ondernemer voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht om de CMS software en documentatie te gebruiken conform de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 
3. Het is de Ondernemer niet toegestaan de CMS software of enig gedeelte daarvan, daaronder begrepen documentatie – op welke wijze dan ook vastgelegd – te kopiëren, als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software (“create derivative works”), omgekeerd te assembleren (“reverse assemble”), omgekeerd te compileren (“reverse compile”) of anderszins te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren of te decompileren.
 

15.6 – Garantie en aansprakelijkheid CMS

 

1. De door PinC Agro verstrekte CMS-lijsten zijn met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen deze lijsten onjuistheden bevatten. De Ondernemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen welke het gebruik van deze CMS-lijsten met zich meebrengen. 
2. PinC Agro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van: 
a. Het niet volledig zijn van de als hulpmiddel ter beschikking gestelde CMS-lijsten via CMS; 
b. De door de Ondernemer ingevoerde gegevens;
c. De door de Ondernemer verrichte (rechts)handeling via CMS; 
d. Niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie en/of berekeningen; 
e. Een vertraging van en/of een onjuistheid in een verklaring – ongeacht de oorzaak – alsmede een onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een verklaring; 
f. Het onbevoegd gebruik van de Beveiligingscode en/of de Beveiligingscode ter beschikking stellen aan derden waardoor schade ontstaat; het handelen dan wel nalaten van de Ondernemer in strijd met een bepaling van deze algemene voorwaarden.
 

15.7 – Privacy en gebruik datagegevens

 

1. PinC Agro zal geen persoonsgegevens en/of data door de Ondernemer ingevoerd binnen CMS aan derden ter inzage geven. Alleen de Ondernemer kan deze gegevens vrij geven of door derden. Dat kan hij doen door derden rechtstreeks te autoriseren voor zijn CMS toepassingen of door PinC Agro schriftelijk toestemming te geven de betreffende CMS toepassingen open te stellen voor een door hem aangewezen derde. De door de Ondernemer verstrekte toestemming kan alleen schriftelijk worden ingetrokken. PinC Agro zal dan binnen twee (2) werkdagen de toegang tot de betreffende CMS toepassingen blokkeren. 
2. In het kader van diensten aan leveranciers is PinC Agro gerechtigd om CMS ter beschikking te stellen aan leveranciers die CMS willen gebruiken om klantgegevens in te registreren. Dit betreft klantinformatie die door leveranciers wordt gegenereerd en niet door PinC Agro.
 

Artikel 16 – AgroAlarm

 

16.1 – Dienstverlening 

 

1. De volgende bepalingen gelden aanvullend als de dienst AgroAlarm is afgenomen. Deze dienst is een abonnement op het aanbieden van alarm- en herstelmeldingen (hierna: meldingen) naar de door de Ondernemer opgegeven telefoonnummers (minimaal drie). De Ondernemer ontvangt deze meldingen automatisch via SMS of telefoonoproep of handmatig door een centralist via telefoon. 
2. Dit abonnement bestaat uit: 
- Een aansluiting op de Alarmcentrale voor het automatisch en manueel afhandelen van meldingen. 
- Een databundel om meldingen over het GPRS netwerk te kunnen sturen (back-up verbinding). 
- Een SMS-app voor Android smartphones om meldingen te kunnen afhandelen. Optioneel (afhankelijk van het type abonnement): 
- Een databundel om meldingen over het satellietnetwerk te kunnen sturen.
 

16.2 – Gebruiksvoorschriften en/of –aanwijzingen

 

1. De Ondernemer is verplicht AgroAlarm te gebruiken overeenkomstig de door of namens PinC Agro gegeven voorschriften en/of aanwijzingen. 
2. PinC Agro is bevoegd om nadere eisen en beperkingen te stellen aan het gebruik van AgroAlarm waaronder, maar niet beperkt tot: 
- eisen ten aanzien van de te gebruiken software en hardware; 
- het vaststellen van specificaties voor (internet en/of telecommunicatie) diensten, apparatuur en/of programmatuur. 
3. PinC Agro is altijd bevoegd om de eisen, beperkingen, voorschriften en/of aanwijzingen zoals omschreven in dit artikel te wijzigen. PinC Agro zal de Ondernemer hieromtrent informeren of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.
 

16.3 – Zorgplicht Ondernemer

 

1. De Ondernemer dient te handelen conform de door of namens PinC Agro gegeven voorschriften en/of aanwijzingen.
2. De Ondernemer dient zorg te dragen dat hij, en/of door hem opgegeven derden, dagelijks bereikbaar zijn voor het ontvangen van alarmmeldingen op door de Ondernemer opgegeven telefoonnummer(s). 
3. Zodra de klant is geïnformeerd over het wegvallen van de verbinding tussen het Vestigingsadres en de alarmcentrale, treft Ondernemer de noodzakelijke organisatorische maatregelen om de processen op het eigen bedrijf te bewaken en schade te voorkomen totdat de verbinding weer hersteld is. 
4. Ondernemer is verantwoordelijk voor het afhandelen van de ontvangen melding(en).
 

16.4 – Storingen

 

1. PinC Agro zorgt voor een back-up via GPRS om storingen in de satelliet- of internetverbinding op te vangen. 
2. PinC Agro is niet verantwoordelijk voor storingen als gevolg van het falen van zowel de satelliet-, internetverbinding als de GPRS-verbinding.
 

16.5 – Garantie en aansprakelijkheid

 

1. PinC Agro draagt er zorg voor ontvangen meldingen automatisch of via de Alarmcentrale worden doorgegeven aan Ondernemer en/of door hem opgegeven derde(n). De ontvanger van de melding bevestigt via sms, via telefoon of aan de Alarmcentrale dat de melding is ontvangen, waarna geen meldingen meer worden doorgegeven. 
2. Deze meldingen worden als volgt doorgegeven: 
- een (1) geautomatiseerde melding per sms naar elk opgegeven telefoonnummer; en daarna 
- een (1) geautomatiseerde melding per telefoon naar elk opgegeven telefoonnummer; en daarna 
- een (1) handmatige melding door de Alarmcentrale per telefoon naar elk opgegeven telefoonnummer. 
3. PinC Agro en/of door haar ingeschakelde derde(s) monitoren de verbinding dagelijks elke minuut. Indien de primaire (satelliet of internet) verbinding wegvalt, wordt de secundaire (GPRS back-up) verbinding automatisch ingeschakeld. Als deze GPRS-verbinding ook wegvalt, wordt de Ondernemer daarover geïnformeerd volgens lid 1 van dit artikel. 
4. PinC Agro informeert de Ondernemer zo spoedig mogelijk over een centrale langdurige storing via de website www.agroalarm.nl of e-mail of telefoon. 
5. PinC Agro draagt zorg voor de beschikbaarheid van het (satelliet)netwerk en systemen. Regelmatig wordt er onderhoud uitgevoerd aan het netwerk en de systemen om de beschikbaarheid te kunnen garanderen. Wanneer dit onderhoud invloed heeft op het aanbieden van alarmmeldingen, dan wordt de Ondernemer hier vooraf over geïnformeerd via de website www.agroalarm.nl of een e-mail. 
6. PinC Agro en/of door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden als Ondernemer, en/of door hem opgegeven derde(n), binnen het in lid 2 aangegeven meldingsschema niet worden bereikt. 
7. PinC Agro is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het afhandelen van de melding(en). PinC Agro is niet verantwoordelijk voor een onderbroken verbinding of het niet kunnen alarmeren van de Ondernemer als gevolg van overmacht.